Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Als een lid van Tennis Vereniging Zevenaar te maken krijgt met een ongewenste omgangsvorm zoals agressie, geweld, pesten, discriminatie en of seksuele intimidatie of zich op een andere manier onveilig voelt, is het belangrijk om te weten waar iemand terecht kan voor advies, hulp, ondersteuning en of een luisterend oor. Sporten dient voor iedereen plaats te vinden in een veilige omgeving. Binnen Tennis Vereniging Zevenaar is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Als iemand zich onveilig voelt of getuige is van ongewenste situaties is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Tennis Vereniging Zevenaar. Samen met de vertrouwenscontactpersoon wordt de ongewenste situatie besproken en samen wordt er naar een passende mogelijkheid gezocht om de ongewenste situatie op te lossen en of te beëindigen. De vertrouwenscontactpersoon behandelt de informatie in principe vertrouwelijk.

Vertrouwenspunt Sport en vertrouwenscontactpersoon buiten de Tennis Vereniging Zevenaar.

Ook bestaat de mogelijkheid om contact te leggen met een vertrouwenspersoon van buiten de Tennis Vereniging Zevenaar. Het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie) heeft in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Via de contactpersonen van deze organisatie bestaat ook de mogelijkheid om vragen te stellenen of meldingen te doen over de ongewenste situatie.

Contactadressen

Vertrouwenscontactpersoon binnen de Tennis Vereniging Zevenaar: Hanneke Negenborn Mw. Negenborn

E-mail: [email protected]

Zal binnen 5 werkdagen de mail lezen en reageren.

Vertrouwens(contact)persoon buiten de Tennis Vereniging Zevenaar

E-mail: [email protected]

Tel: 0900-2025590Maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 22.00 uur; zaterdag: 12.00 uur -16.00 uur.

Met elkaar willen wij allemaal lekker tennissen. En allemaal zijn wij daar verantwoordelijk voor om dit mogelijk te maken, voor iedereen, in een veilige omgeving.

Gedragsregels

Tennisvereniging TVZ wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. We doen er met elkaar alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
Dit is dan ook één van de redenen waarom bij tennisvereniging TVZ een  vertrouwenscontactpersoon (VCP) te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft.

Gedragsregels (seksuele) intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen (seksuele) intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vind je de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens de training, lessen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenst situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo
voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van tennisvereniging TVZ?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw groep klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

• Pesten en gepest worden;
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
omgeving hier mee te maken heeft;
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de
vereniging/de groep/het team;
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van tennisvereniging TVZ op de juiste plaats is;

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
o Toestemming voor hebt gegeven
o Van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en de afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor? In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hieromheen, die tussen verenigingsleden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen verenigingsverband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen tennisvereniging TVZ.

Je kunt de vertrouwenspersoon mevr. Hanneke Negenborn bereiken via mail;
[email protected]
Vertrouwens(contact)persoon buiten de Tennis Vereniging Zevenaar:
E-mail: [email protected]
Tel: 0900-2025590
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 22.00 uur; zaterdag: 12.00 uur -16.00 uur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 316 523 316

Adres

Einsteinstraat 14
6902 PB Zevenaar